Nieruchomości
Dobrze zarządzane
Z29
01
02
03
04
05
06
08
09
012
013
015
014
016
017
018
019
Z01
Zo2
Z03
Z04
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z22
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z30
Z31
Z32
Z33

Akty prawne

Poniżej umieściliśmy podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie każdej nieruchomości.

 

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 

Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.

 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Ustawa określa zasady m.in. gospodarowania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa oraz będącymi własnością jednostek samorządu terytorialnego, podziału nieruchomości oraz ich scalania, wyceny nieruchomości, działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami itd.

 

3. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

 

4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów 

Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane 

Ustawa normuje działalność obejmującą zasady projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, określa także zasady działania organów administracji publicznej  tym zakresie.

 

6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny 

Reguluje stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

 

7. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 

Określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych.

 

8. Prawo energetyczne 

Określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa.