Nieruchomości
Dobrze zarządzane

Akty prawne

Poniżej umieściliśmy podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie każdej nieruchomości.

 

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r o własnośi lokali. 

Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.

 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1997r o gospodarce nieruchomościami. 

Ustawa określa zasady m.in. gospodarowania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego, podziału nieruchomości oraz ich scalania, wyceny nieruchomości, działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami itd.

 

3. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

 

4. Ustawa z dnia 21 czerwaca 2001r. o ochronie praw lokatorów 

Ustawa reguluje zasady i fromy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prowo budowlane 

Ustawa normuje działalność obejmującą zasady projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, określa także zasady działania organów administracji publicznej  tym zakresie.

 

6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny 

Reguluje stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

 

7. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i adinistracji z dnia 16 sierpnia 1999r. 

Określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych.

 

8. Prawo energetyczne 

Określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa.